polityka
prywatności

PLUM ELEKTRONIKA
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ
WIELKICH PROJEKTÓW

polityka przetwarzania danych osobowych
i polityka plików cookie


PLUM sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach, ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin,  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć jakie dane osobowe zbiera i przetwarza PLUM sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Kto zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe, czyli kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

PLUM sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach, ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin (dalej jako Plum sp. z o.o. lub ADO (administrator danych osobowych).

Jak mogą Państwo skontaktować się z Plum Sp. z o.o.?

Mogą Państwo skontaktować się z Plum sp. z o.o.:

 • za pomocą e-maila: plum@plum.pl
 • za pomocą telefonu: 0048 85 749 70 00
 • drogą pocztową: ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

Jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Plum sp. z o.o.?

PLUM sp. z o.o.  zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, PLUM sp. z o.o. może zbierać i przetwarzać między innymi następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON,
 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail,
 • inne dane niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

W polityce prywatności wyodrębnione zostały następujące grupy osób, których dane przetwarza ADO:

 • Klienci
 • Potencjalni klienci
 • Kontrahenci/Dostawcy
 • Potencjalni Kontrahenci/Dostawcy
 • Osoby, których dane są przetwarzane w związku ze zleceniem naprawy gwarancyjnej, reklamacyjnej lub serwisowej,
 • Przedstawiciele klientów/kontrahentów
 • Użytkownicy kont założonych na stronach www.plum.pl lub www.plummac.com
 • Osoby kontaktujące się z ADO, w tym korzystające z formularzy kontaktowych
 • Osoby, wobec których podejmowane są działania marketingowe

Dodatkowo w polityce plików cookies określone zostały zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach stron internetowych prowadzonych przez ADO zapisywanych w plikach cookies oraz logach systemowych.

W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej Plum sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe oraz jak długo są przechowywane?

 1. Informacja przeznaczona dla Klientów

Jeśli łączy Państwa umowa z PLUM sp. z o.o.,  umowa na podstawie której PLUM sp. z o.o. świadczy na Państwa rzecz określone usługi, sprzedaje lub dostarcza towary, to PLUM sp. z o.o. przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej.

 • Zawarcie i wykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres prowadzenia negocjacji, a w przypadku zawarcia umowy okres trwania umowy. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z  innymi  przepisami szczególnymi
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • Działania w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia współpracy z Panią/Panem lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 1. Informacja przeznaczona dla potencjalnych Klientów

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą ADO lub ADO przedstawia Państwu swoją ofertę  to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej.

 • Przedstawienie oferty ADO, w tym oferty dostosowanej do Państwa potrzeb, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z ofertą, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Podstawa prawna przetwarzania danych to Zgoda na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz Prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 1. Informacja przeznaczona dla Kontrahentów/Dostawców

Jeżeli mają Państwo zawartą z ADO umowę, na podstawie której

 • świadczą Państwo na rzecz ADO określone usługi lub sprzedają/dostarczają Państwo ADO określone towary,
 • podejmują Państwo działania przed zawarciem umowy,

to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej.

 • Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług lub sprzedaży/dostawy towarów lub podejmowanie działań przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedaży/dostawy towarów. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres obowiązywania umowy. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • Przechowywanie w celu ewentualnego skorzystania w przyszłości z Pani/Pana oferty, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to do czasu zrealizowania celu lub czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach wskazanych powyżej. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 1. Informacja przeznaczona dla potencjalnych Kontrahentów/Dostawców

Jeżeli przedstawiają Państwo ADO swoją ofertę to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej.

 • Przedstawienie oferty/zapoznanie się z ofertą przez ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ADO ofertą jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO
 • Realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 1. Informacja przeznaczona dla osób, których dane są przetwarzane w związku ze zleceniem naprawy gwarancyjnej, reklamacyjnej lub serwisowej

Jeżeli ADO:

 • rozpatruje zlecenie naprawy gwarancyjnej, reklamacyjnej lub serwisowej na Pani/Pana rzecz,
 • rozpatruje zlecenie naprawy gwarancyjnej, reklamacyjnej lub serwisowej na rzecz podmiotu w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa,
 • rozpatruje zlecenie naprawy gwarancyjnej, reklamacyjnej lub serwisowej na rzecz podmiotu, wykonującego na Pana/Pani rzecz czynności lub usługi związane z koniecznością przetwarzania Pani/pana danych przez ADO

to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej.

 • Rozpatrzenie i realizacja zlecenia naprawy gwarancyjnej, reklamacyjnej lub serwisowej, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres rozpatrzenia i realizacji zlecenia naprawy gwarancyjnej lub serwisowej, i/lub jeśli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) nie dłużej niż do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dotyczy osób, których dane są przetwarzane w ramach zawartej z ADO z umowy), i/lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dotyczy osób działających w imieniu podmiotu zgłaszającego zlecenie lub osób, na rzecz których zgłaszający zlecenie realizuje czynności serwisowe)
 • Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • Ewidencja zgłoszeń telefonicznych, dotyczących usterek w celu ułatwienia pomocy zdalnej klientów, na podstawie informacji o wcześniejszych naprawach. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny do realizacji celu, w którym dane osobowe zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • Działania w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to do czasu zakończenia współpracy z podmiotem, którego dane dotyczą lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f)  RODO
 1. Informacja przeznaczona dla przedstawicieli klientów/kontrahentów/ potencjalnych klientów lub kontrahentów/podmiotów zgłaszających zlecenia

Jeśli są Państwo przedstawicielami klienta/kontrahenta/potencjalnego klienta lub kontrahenta/podmiotu zgłaszającego zlecenie, np. występują Państwo jako osoba wyznaczona do kontaktu lub osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu w/w podmiotów, w tym czynności wynikających z zawartej przez klienta/kontrahenta  z ADO umowy  to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej.

Etap ofertowania

 • Przedstawienie przez ADO swoje oferty podmiotowi w imieniu lun na rzecz którego państwo działają lub zapoznanie się z ofertą podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z ofertą jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. a), f) RODO

Etap umowy

 • Realizacja umowy zawartej przez ADO z podmiotem, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w podmiotu, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO lub podmiotu, w imieniu którego Państwo działają. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo w imieniu lub na rzecz podmiotu, który ma zawartą umowę z ADO. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit.  f) RODO
 • Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • Działania w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to do czasu zakończenia współpracy z podmiotem, którego dane dotyczą lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które za zdarzeń nastąpi wcześniej. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO
 1. Informacja przeznaczona dla Użytkowników kont założonych na stronach plum.pl i www.plummac.com

Jeśli są Państwo Użytkownikami konta to ADO przetwarza Państwa dane osobowe w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej.

 • Realizacja zawartej z ADO umowy prowadzenia konta. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres trwania umowy. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 1. Informacja przeznaczona do osób kontaktujących się z ADO telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych ADO

Jeśli kontaktują się Państwo z ADO lub osobami działającymi z ramienia ADO telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach ADO,  to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej.

 • Kontakt w związku z zapytaniem/zgłoszeniem złożonym telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem/zgłoszeniem jednak nie dłużej niż do złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy lub z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO
 1. Osoby, wobec których podejmowane są działania marketingowe

Jeśli są Państwo osobami, wobec których ADO podejmuje działania marketingowe to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej i przez okres wskazany poniżej.

 • Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością PLUM sp. z o.o., w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, w tym ofert, informacji dostosowanych do potrzeb odbiorcy – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest marketing produktów i usług  lub wyrażonej przez Państwa zgody. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i/lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego
 • Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa potrzeb, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO. Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Podstawa prawna przetwarzania danych to 6 ust. 1 lit. f) RODO

Skąd Plum sp. z o.o. pozyskuje Państwa dane?

W większości przypadków ADO pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W określonych sytuacjach ADO może pozyskać Państwa dane:

 • 1) od podmiotu, w imieniu którego lub na rzecz którego Państwo działają (dotyczy to w szczególności pracowników/współpracowników kontrahentów/klientów ADO); przekazywanymi danymi są najczęściej imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu;
 • od podmiotu, od którego zakupili Państwo urządzenie z wbudowanymi produktami PLUM lub który świadczy na Państwa rzecz usługi serwisowe – przekazywanymi danymi są: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, email.
 • ze źródeł publicznie dostępnych (np. ze stron internetowych); w takich przypadkach ADO zbiera i przetwarza dane osobowe w postaci imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe;

Czy muszą Państwo podać swoje dane?

 • Klienci/potencjalni klienci

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do przedstawienia przez ADO oferty oraz zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia przez ADO oferty  oraz zawarcia umowy i jej realizacji.

 • Kontrahenci/potencjalni kontrahenci

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do przedstawienia ADO ofert oraz zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może  skutkować brakiem możliwości zapoznania się przez ADO z ofertą oraz zawarcia umowy i jej realizacji.

 • Osoby, których dane są przetwarzane w związku ze zleceniem naprawy gwarancyjnej, reklamacyjnej, serwisowej

Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO ich podanie  jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zlecenia, odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia zlecenia

 • Przedstawiciele kontrahenta/klienta/potencjalnego klienta lub kontrahenta

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do przedstawienia przez ADO oferty, zapoznania się przez ADO z ofertą, realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja tych działań będzie niemożliwa lub utrudniona.

 • Użytkownicy kont założonych na stronach www.plum.pl i www.plummac.com

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednak niezbędne do założenia konta i korzystania z jego funkcjonalności. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy prowadzenia konta.

 • Osoby kontaktujące się z ADO telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

 • Osoby, wobec których podejmowane są działania marketingowe

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu informacji handlowo – marketingowych dotyczących działalności ADO. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości przekazywania Państwu przez informacji handlowo – marketingowych.

Komu Plum sp. z o.o. może przekazać Państwa dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy/współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

– dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie);

– dostawcy usług prawnych doradczych oraz finansowych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez PLUM sp. z o.o. działalnością gospodarczą i obrony przed tymi  roszczeniami;

– inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

z zastrzeżeniem, że przekazanie/udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Czy Państwa dane będą przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein?

PLUM sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein)/organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują Państwu z związku z przetwarzaniem danych przez Plum sp. z o.o.?

W związku z przetwarzaniem przez PLUM sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – PLUM sp. z o.o. umożliwia kontakt:

 • za pomocą e-maila: plum@plum.pl
 • drogą pocztową: ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

Dodatkowo przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych PLUM sp. z o.o. narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę między innymi:

 • za pomocą e-maila: plum@plum.pl
 • w siedzibie PLUM sp. z o.o. , tj Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin lub drogą pocztową na wskazany adres,

Czy wobec Państwa danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Dodatkowo PLUM sp. z o.o. informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 • 1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 • 2) uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Po złożeniu sprzeciwu PLUM sp. z o.o. nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli PLUM sp. z o.o. przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez PLUM sp. z o.o. w celach marketingu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo danych osobowych

PLUM sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych PLUM sp. z o.o. wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Polityka plików cookies

Postanowienia ogólne

1. Polityka cookies odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest PLUM sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach (dalej jako Administrator).
2. Polityka cookies określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach stron internetowych zapisywanych w plikach cookies i logach systemowych.

Postanowienia szczegółowe

 1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które generowane są automatycznie przez przeglądarkę internetową Użytkownika strony internetowej i zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Korzystanie z plików cookies w ramach strony internetowej nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system informatyczny Administratora (pliki cookies własne) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich świadczących na rzecz Administratora usługi analityczne (pliki cookies podmiotów trzecich).
 2. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
 • Pliki cookies niezbędne – zawsze aktywne

Pliki cookies umożliwiające poruszanie się po stronie internetowej oraz korzystanie z jej funkcji. Pliki cookies niezbędne instalowane są na urządzeniu Użytkowników przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem niezbędnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu najwyższej jakości prowadzonych stron internetowych. Bez niezbędnych plików cookies Użytkownik nie ma możliwości poruszania się po stronie internetowej i korzystania z jej funkcji.

 

 • Pliki cookies analityczne i wydajnościowe (według wyboru Użytkownika):

Pliki cookies wykorzystywane do tworzenia analiz i statystyk związanych ze sposobem korzystania  przez Użytkowników ze strony internetowej, co pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pliki cookies analityczne i wydajnościowe mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika przez Administratora lub jego partnerów. W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookies Google Analytics między innymi poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki znajdującego się pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony internetowej w związku z wykorzystywaniem plików cookies analitycznych i wydajnościowych uzależnione jest od wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystanie tego rodzaju plików cookies. Użytkownik może wyrazić lub cofnąć zgodę za pośrednictwem narzędzia dostępnego na stronie internetowej służącego do wyrażenia zgody i zarządzania plikami cookies.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookies analitycznych i wydajnościowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RIODO) polegający na zapewnieniu najwyższej jakości prowadzonych stron internetowych.

 1. Ze względu na okres przechowywania plików cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) Użytkownik strony internetowej może zmienić, w tym cofnąć wyrażone zgody poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika strony internetowej urządzeniu końcowym (zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej). W ustawieniach przeglądarki internetowej, ustawienia można zmienić poprzez zablokowanie automatycznego obsługiwania plików cookies lub otrzymywanie informacji o ich każdym umieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Użytkownik strony internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć pod adresami:

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla FireFox  – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-

firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek

Safari  – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej dochodzi do przesyłania zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Poszczególne zapytania zapisywane są w logach serwera. Logi zawierają następujące informacje: czas wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarkę. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z prowadzeniem strony internetowej, w tym w celach technicznych, administracyjnych, w celach związanych z bezpieczeństwem systemu informatycznego oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje zawarte w logach systemowych przechowywane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.
 2. Dostęp do danych mogą mieć pracownicy/współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na polecenie Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi techniczne oraz dostarczające narzędzia służące do analityki stron internetowych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności.